8 thủ thuật cần có trong site wordpress

Dưới đây Tôi giới thiệu vài thủ thuật/ hàm cần có trong wordpress, tất cả hàm này được thêm vào file functions.php

1. Nhúng Google Analytics

 

1
2
3
4
add_action(‘wp_footer’, ‘add_googleanalytics’);
function add_googleanalytics() {
// Paste your Google Analytics code here
}

 

2. Nhúng biểu tượng favicon

 

1
2
3
4
5
// add a favicon to your
function blog_favicon() {
echo ‘<link rel=”Shortcut Icon” type=”image/x-icon” href=”‘.get_bloginfo(‘url’).’/favicon.ico” />’;
}
add_action(‘wp_head’, ‘blog_favicon’);

 

3.  Ẩn phiên bản wordpress:

vì lý do bảo mật, bạn nên ẩn phiên bản wordpress

1
2
3
4
function remove_version() {
return ”;
}
add_filter(‘the_generator’, ‘remove_version’);

 

4. Chỉnh footer text trong admin

 

1
2
3
4
5
6
function remove_footer_admin () {
echo ‘Design by @ your name’;
// or insert anything need to show
}
add_filter(‘admin_footer_text’, ‘remove_footer_admin’);

 

4. Bật tính năng post Thumbnails

 

1
add_theme_support( ‘post-thumbnails’ );

 

5. Bật tính năng hỗ trợ menu

 

1
add_theme_support( ‘menus’ );

 

6. Đổi logo trang đăng nhập admin

 

1
2
3
4
5
6
7
8
add_action(‘login_head’, ‘phpface_set_admin_logo’);
function phpface_set_admin_logo() {
    echo ‘<style type=”text/css”>
        h1 a {
            background-image:url(‘url logo’) !important;
          };
    </style>’;
}

 

 7. Ẩn thanh công cụ admin (Admin bar)

 

1
add_filter(‘show_admin_bar’, ‘__return_false’);

 

 8. Gửi SMTP mail

Gửi mail bằng SMTP

Còn rất là nhiều thủ thuật khác nữa, tùy theo nhu cầu sử dụng của mổi người mà sẽ có những tùy chỉnh riêng.